POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych pozostanie PATCH POLSKA Sp. z o.o. Sp.K., 64-920 PIŁA, ul. Warsztatowa 8, NIP: 74-268-79-76, zwany dalej jako „PATCH POLSKA”. PATCH POLSKA będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

 1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez PATCH POLSKA obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów PATCH POLSKA – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, PATCH POLSKA będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

 1. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że  PATCH POLSKA nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.
 2. w celu przygotowania wstępnej oferty handlowej,
 3. w celu realizacji zawartej umowy bądź złożonego zamówienia,
 4. w celu marketingu produktów i usług PATCH POLSKA własnych lub partnerów biznesowych za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną.

Państwa dane osobowe przetwarzane są  zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b,c oraz f w odniesieniu do współpracy w celu realizacji umowy lub zamówienia, są przechowywane przez okres 6 lat od momentu, w którym zakończył się okres współpracy i zobowiązania wobec PATCH POLSKA zostały spłacone, rozliczone lub przedawnione.
Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż PATCH POLSKA podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz PATCH POLSKA np. dostawcom usług IT i usług transportowych, audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz  innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących PATCH POLSKA i w stosunku do niego.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez PATCH POLSKA opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług przez PATCH POLSKA.

Państwa dane zgromadzone przez PATCH POLSKA mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów PATCH POLSKA oraz przenoszenia danych osobowych.
Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

PATCH POLSKA powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: info@patchsystem.pl, ul.Warsztatowa 8, 64-920 Piła

W przypadku udostępnienia przez Państwa dla PATCH POLSKA danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, w tym w szczególności lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do kontaktu z nami i zawierania umów, zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:

 1. o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych dla PATCH POLSKA,
 2. o tym, że PATCH POLSKA jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
 3. o tym, że są Państwo źródłem, od którego PATCH POLSKA pozyskała ich dane.

PATCH POLSKA ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;

PATCH POLSKA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

PATCH POLSKA SP. Z O.O. SP.K., UL. Warsztatowa 8, 64-920 PIŁA, NIP: 764-268-79-76, tel. 604 936 095